כללית חו"ל

ביטוח נסיעות לחו"ל – כללית חו"ל באמצעות כלל חברה לביטוח בע"מ


 "מדיכלל עולמי כללית" הוא ביטוח הנסיעות לחו"ל של לקוחות כללית הניתן על ידי כלל חברה לביטוח.
הרובד הראשון בפוליסה כולל כיסוי הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל לרבות עקב נגיף הקורונה, הטסה רפואית לארץ, הטסה באמבולנס אווירי, פינוי אווירי או ימי לבית חולים קרוב בחו"ל, טיפול חירום בשניים, הטסת מלווה, הוצאות שהייה מעבר לתקופת הביטוח ועוד. בנוסף הלקוח יכול להוסיף על רובד זה כיסויים נוספים על פי בחירתו.

כיסויים מומלצים לרכישה בכל נסיעה:

  • איתור חיפש וחילוץ

  • חבות כלפי צד שלישי

  • ביטול וקיצור נסיעה כולל קורונה

  • החזר עבור אבדן או גניבה של מטען

כיסויים לרכישה בהתאמה לאופי הנסיעה:

  • כיסוי למכשיר אלקטרוני

  • הרחבת כיסוי להריון עד שבוע 30

  • ספורט אתגרי

  • ספורט חורף

  • נספח למטייל – ספורט אתגרי וספורט חורף לתקופה ארוכה

  • תאונות אישיות

United Health Care – UHC

הנוסעים לארצות הברית מוזמנים ליהנות מגישה לרשת ספקי הבריאות של חברת
UHC  -  United Health Care   , אחת מחברות הביטוח הגדולות והמובילות בארה"ב ולקבל שירות רפואי זמין ומקצועי ללא הוצאת תשלום cashless service (למעט השתתפות עצמית כמותנה בפוליסה).
באתר האינטרנט של חברת UHC ניתן לאתר ולבחור ספק רפואי מתוך רשימה רחבה.

כל המפורט כפוף לתנאי הפוליסות והנספחים השונים, לרבות סייגיהם וחריגיהם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בפוליסה יגבר האמור בפוליסה.

אפליקציית הלחצן של כלל- מלווה אותך בחו"ל. 

1. השירות ניתן באמצעות מכשיר טלפון תומך במספר הטלפון הנייד הישראלי שעדכנתם בעת ההצטרפות לביטוח נסיעות לחו"ל.
2. הקישור לשירות נשלח בהודעת sms ובמייל בתום הרכישה.
3. השירות ניתן עבור שני מקרי ביטוח:

    א. איחור בהגעת המזוודה (סך של 170$).
       a. נדרש כיסוי (הרחבה) למטען (כבודה) בתוקף במסגרת הפוליסה.
       b. נדרש אישור חברת תעופה אודות אי הגעת מזוודה (PIR).
    ב. הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז (עד 500$ לאחר ניכוי השתתפות עצמית בסך 50$).
       a. יש להעלות למערכת קבלה בגין הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז (ביקור רופא /רכישת תרופה) ופרטי חשבון בנק.

לסרטון הסבר על אפליקציית הלחצן של כלל


מצ"ב הסבר קצר על הכיסויים בפוליסה:

הוצאות רפואיות

כיסוי להוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל כולל קורונה עד 1,500,000$ בגין אירוע רפואי בחו"ל ועד 250,000$ בגין אירוע רפואי הנובע מהחמרה בלתי צפויה בחו"ל של מחלה קיימת בגינה היה המבוטח מצוי אך ורק בטיפול תרופתי ו/או מעקב רפואי שוטף בעת צאתו לחו"ל או במשך 6 חודשים שקדמו לצאתו לחו"ל ובלבד שבמהלך אותם 6 חודשים היה מצבו הרפואי יציב ולא חלה החמרה באותה מחלה .

איתור וחילוץ

כיסוי להוצאות הכרוכות באיתורו וחילוצו של מבוטח בחו"ל  אשר אבד עמו הקשר  - עד לתקרה של 200,000$

צד ג'

כיסוי להוצאות בגין חבותו של המבוטח בגין נזק שנגרם כתוצאה מתאונה, לגוף או לרכוש של צד שלישי עד לתקרה של 150,000$

ביטול וקיצור נסיעה

כיסוי להחזר הוצאות במקרה של ביטול או קיצור נסיעה בעקבות אירוע רפואי בלתי צפוי, לרבות קורונה. גבול אחריות במקרה ל אירוע רפואי: ביטול נסיעה עד 7,000$, קיצור נסיעה עד 8,000$ ובמקרה של ביטול/ קיצור עקב קורונה עד 5,000$, למעט במקרה של ביטול עקב בידוד עד 500$.

מטען (כבודה)

כיסוי בגין אובדן או גניבה שנגרם למטענו האישי של המבוטח, המצוי בחזקתו, אשר נלקח עימו לחו"ל או נמסר מראש למוביל או נרכש במהלך הנסיעה עד לתקרה של 2,000$

הרחבה למכשיר אלקטרוני

כיסוי בגין אובדן או גניבה , שנגרם למוצר אלקטרוני של המבוטח המצוי בחזקתו, אשר נלקח עימו לחו"ל או נמסר מראש למוביל או נרכש במהלך הנסיעה עד לתקרה של 2,000$.

ספורט חורף

כיסוי בגין פעילות ספורטיבית הכוללת גלישה בשלג בכל דרך שהיא, לרבות סקי, סנובורד, קרוס קאנטרי, מזחלות שלג ואופנוע שלג וכן כל ספורט חורף אחר כמפורט ברשימה שבאתר האינטרנט של המבטח שכתובתו: www.clal.co.il. עד לתקרת כיסוי של 1,500,000$

ספורט אתגרי

כיסוי בגין הוצאות רפואיות כתוצאה מפעילות ספורטיבית המוגדרת כ"ספורט אתגרי". בגדר ספורט אתגרי יחשבו הפעולות המפורטות בפוליסה ובאתר האינטרנט של המבטח שכתובתו: www.clal.co.il עד לתקרת כיסוי של 1,500,000$.

הריון

כיסוי להוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל בגין הריון עד שבוע 30 (כולל) הכוללים הוצאות אשפוז הקשורות בהריון, הוצאות רפואיות שלא במהלך אשפוז, לידה מוקדמת, טיפול או אשפוז של פג והטסה רפואית עד לתקרה של 200,000$

 נספח למטייל (מינימום 30 ימים)

כיסוי בגין הוצאות רפואיות כתוצאה מפעילות ספורטיבית המוגדרת כ"ספורט אתגרי"  וכן לספורט חורף למבוטחים היוצאים לחו"ל לתקופה מינימאלית של 30 ימים.(ראה פירוט הפעילויות  בכיסוי ספורט אתגרי וספורט חורף)

תאונות אישיות

פיצוי בגין מוות ו/או נכות צמיתה מלאה כתוצאה מתאונה בחו"ל (עד גיל 75 בלבד) עד תקרה של 27,000$

כל המפורט כפוף לתנאי הפוליסות והנספחים השונים, לרבות סייגיהם וחריגיהם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בפוליסה יגבר האמור בפוליסה.

 
לתקציר הפוליסה לחץ כאן
לפוליסה המלאה הקלק כאן